Vedtægter

Vedtægter Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening

 

Navn, hjemsted, formål.

§ 1. Foreningens navn er Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening.

§ 2. Foreningens hjemsted er de to sogne Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup i Kolding Kommune.

§ 3. Foreningens formål er at medvirke til dygtiggørelse af kvinder og mænd med henblik på deres

opgaver i hjem og samfund.

II.

Medlemmer

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde.

III.

Ledelse

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne

varetager bestyrelsen foreningens virke og er ansvarlig for foreningens værdier.

§ 6. Ordinær generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af maj måned hvert år.

Indkaldelse udsendes med mindst 4 ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom, eller

mindst 35 % af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest en måned efter anmodningens

modtagelse med mindst 2 ugers varsel.

§ 7.  Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Kassererens regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Generalforsamlingen, vælger under formandens ledelse, en dirigent.

Denne undersøger om generalforsamlingen er rettidigt indvarslet.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden, senest 14 dage før.

Forslag om vedtægtsændringer udsendes af bestyrelsen til medlemmerne pr. e-mail, senest 1 uge

før generalforsamlingen.

Beslutninger vedtages med almindeligt flertal, bortset fra vedtægtsændringer jfr. §13.

Referat underskrives af referenten og dirigenten.

 

§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges på

generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. De afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer (ved 5

medlemmer) eller 3-4 medlemmer (ved 7 medlemmer).

2-3 suppleanter vælges for 1 år af gangen.

2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, og afgår på skift hvert andet år.

1 revisorsuppleant vælges for 1 år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og

sekretær. Der skal laves referat af bestyrelsens møder.

 

§ 9.  Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning. Bestyrelsen kan træffe beslutning

om, at suppleanterne og udvalgsmedlemmer kan deltage i møderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede

IV.

Tegningsret

§ 10. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

V.

Regnskab og revision

§ 11. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

VI.

Hæftelse.

§ 12. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler

VII.

Vedtægtsændringer og ophør

§ 13. Beslutning om ændring af disse vedtægter kræver tilslutning af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 14. Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum. Ved sidste generalforsamling kræves tilslutning af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. l tilfælde af foreningens totale opløsning anvendes dens eventuelle midler til kulturelt arbejde i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 9. maj 2019 og 5. maj 2022